نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Yamini / معنی Yamini

اسم Yamini به معنای night در لاتین می باشد Name Yamini Means night In English تصاویر اسم Yamini را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Yashila / معنی Yashila

اسم Yashila به معنای famous در لاتین می باشد Name Yashila Means famous In English تصاویر اسم Yashila را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Yashoda / معنی Yashoda

اسم Yashoda به معنای Krishna’s mother در لاتین می باشد Name Yashoda Means Krishna’s mother In English تصاویر اسم Yashoda را در ادامه مشا..

ادامه مطلب

Name meaning Yajna / معنی Yajna

اسم Yajna به معنای worship در لاتین می باشد Name Yajna Means worship In English تصاویر اسم Yajna را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Yamuna / معنی Yamuna

اسم Yamuna به معنای Jamuna river در لاتین می باشد Name Yamuna Means Jamuna river In English تصاویر اسم Yamuna را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Yogini / معنی Yogini

اسم Yogini به معنای one who can control senses در لاتین می باشد Name Yogini Means one who can control senses In English تصاویر اسم Yogini را در ادامه مشاه..

ادامه مطلب

Name meaning Yaalisai / معنی Yaalisai

اسم Yaalisai به معنای Melodious در لاتین می باشد Name Yaalisai Means Melodious In English تصاویر اسم Yaalisai را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Yashawini / معنی Yashawini

اسم Yashawini به معنای successful lady در لاتین می باشد Name Yashawini Means successful lady In English تصاویر اسم Yashawini را در ادامه مشاهده کن..

ادامه مطلب

Name meaning Yaalini / معنی Yaalini

اسم Yaalini به معنای Melodious در لاتین می باشد Name Yaalini Means Melodious In English تصاویر اسم Yaalini را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Yuktha / معنی Yuktha

اسم Yuktha به معنای absorbed, attentive در لاتین می باشد Name Yuktha Means absorbed, attentive In English تصاویر اسم Yuktha را در ادامه مشاهده کنید..

ادامه مطلب