نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Urvashi / معنی Urvashi

اسم Urvashi به معنای a celestial maiden در لاتین می باشد Name Urvashi Means a celestial maiden In English تصاویر اسم Urvashi را در ادامه مشاهده کنی..

ادامه مطلب

Name meaning Urja / معنی Urja

اسم Urja به معنای energy در لاتین می باشد Name Urja Means energy In English تصاویر اسم Urja را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Uttara / معنی Uttara

اسم Uttara به معنای a star در لاتین می باشد Name Uttara Means a star In English تصاویر اسم Uttara را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Umrao / معنی Umrao

اسم Umrao به معنای noble در لاتین می باشد Name Umrao Means noble In English تصاویر اسم Umrao را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Ulupi / معنی Ulupi

اسم Ulupi به معنای wife of Arjuna, the Pandava prince در لاتین می باشد Name Ulupi Means wife of Arjuna, the Pandava prince In English تصاویر اسم U..

ادامه مطلب

Name meaning Utsa / معنی Utsa

اسم Utsa به معنای spring در لاتین می باشد Name Utsa Means spring In English تصاویر اسم Utsa را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Urvasi / معنی Urvasi

اسم Urvasi به معنای most beautiful of Apsaras در لاتین می باشد Name Urvasi Means most beautiful of Apsaras In English تصاویر اسم Urvasi را در ادامه مشاه..

ادامه مطلب

Name meaning Ushakiran / معنی Ushakiran

اسم Ushakiran به معنای rays of morning sun در لاتین می باشد Name Ushakiran Means rays of morning sun In English تصاویر اسم Ushakiran را در ادامه م..

ادامه مطلب

Name meaning Upala / معنی Upala

اسم Upala به معنای sandy shore در لاتین می باشد Name Upala Means sandy shore In English تصاویر اسم Upala را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Urvi / معنی Urvi

اسم Urvi به معنای earth در لاتین می باشد Name Urvi Means earth In English تصاویر اسم Urvi را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب