نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Sunayani / معنی Sunayani

اسم Sunayani به معنای a woman with lovely eyes در لاتین می باشد Name Sunayani Means a woman with lovely eyes In English تصاویر اسم Sunayani را در ادامه مش..

ادامه مطلب

Name meaning Serena / معنی Serena

اسم Serena به معنای quiet در لاتین می باشد Name Serena Means quiet In English تصاویر اسم Serena را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Saudamini / معنی Saudamini

اسم Saudamini به معنای lightning در لاتین می باشد Name Saudamini Means lightning In English تصاویر اسم Saudamini را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Shrilekha / معنی Shrilekha

اسم Shrilekha به معنای lustrious essay در لاتین می باشد Name Shrilekha Means lustrious essay In English تصاویر اسم Shrilekha را در ادامه مشاهده کن..

ادامه مطلب

Name meaning Sakhi / معنی Sakhi

اسم Sakhi به معنای friend در لاتین می باشد Name Sakhi Means friend In English تصاویر اسم Sakhi را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Shiuli / معنی Shiuli

اسم Shiuli به معنای a flower در لاتین می باشد Name Shiuli Means a flower In English تصاویر اسم Shiuli را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Sugouri / معنی Sugouri

اسم Sugouri به معنای Goddess Parvati در لاتین می باشد Name Sugouri Means Goddess Parvati In English تصاویر اسم Sugouri را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Shakti / معنی Shakti

اسم Shakti به معنای Goddess Durga; power در لاتین می باشد Name Shakti Means Goddess Durga; power In English تصاویر اسم Shakti را در ادامه مشاهده کنید..

ادامه مطلب

Name meaning Simrit, Smrita / معنی Simrit, Smrita

اسم Simrit, Smrita به معنای remembered در لاتین می باشد Name Simrit, Smrita Means remembered In English تصاویر اسم Simrit, Smrita را در ادامه مشاه..

ادامه مطلب

Name meaning Safia / معنی Safia

اسم Safia به معنای chaste در لاتین می باشد Name Safia Means chaste In English تصاویر اسم Safia را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب