نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Rambha / معنی Rambha

اسم Rambha به معنای celestial dancer در لاتین می باشد Name Rambha Means celestial dancer In English تصاویر اسم Rambha را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Ranita / معنی Ranita

اسم Ranita به معنای tinkling در لاتین می باشد Name Ranita Means tinkling In English تصاویر اسم Ranita را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Ratnajyouti / معنی Ratnajyouti

اسم Ratnajyouti به معنای lustrous jewel در لاتین می باشد Name Ratnajyouti Means lustrous jewel In English تصاویر اسم Ratnajyouti را در ادامه مشاهده..

ادامه مطلب

Name meaning Rujula / معنی Rujula

اسم Rujula به معنای who endows wealth, Lakshmi, soft در لاتین می باشد Name Rujula Means who endows wealth, Lakshmi, soft In English تصاویر اسم Rujula را..

ادامه مطلب

Name meaning Roma / معنی Roma

اسم Roma به معنای Lakshmi در لاتین می باشد Name Roma Means Lakshmi In English تصاویر اسم Roma را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Rohini / معنی Rohini

اسم Rohini به معنای a star در لاتین می باشد Name Rohini Means a star In English تصاویر اسم Rohini را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Ruma / معنی Ruma

اسم Ruma به معنای wife a Sugriva در لاتین می باشد Name Ruma Means wife a Sugriva In English تصاویر اسم Ruma را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Rajhans / معنی Rajhans

اسم Rajhans به معنای swan در لاتین می باشد Name Rajhans Means swan In English تصاویر اسم Rajhans را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Rani / معنی Rani

اسم Rani به معنای Queen در لاتین می باشد Name Rani Means Queen In English تصاویر اسم Rani را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Rupashi / معنی Rupashi

اسم Rupashi به معنای beautiful در لاتین می باشد Name Rupashi Means beautiful In English تصاویر اسم Rupashi را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب