نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Paramita / معنی Paramita

اسم Paramita به معنای wisdom در لاتین می باشد Name Paramita Means wisdom In English تصاویر اسم Paramita را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Premala / معنی Premala

اسم Premala به معنای loving در لاتین می باشد Name Premala Means loving In English تصاویر اسم Premala را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Padmakali / معنی Padmakali

اسم Padmakali به معنای lotus bud در لاتین می باشد Name Padmakali Means lotus bud In English تصاویر اسم Padmakali را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Pival / معنی Pival

اسم Pival به معنای a tree در لاتین می باشد Name Pival Means a tree In English تصاویر اسم Pival را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Panya / معنی Panya

اسم Panya به معنای admired, glorious, excellent در لاتین می باشد Name Panya Means admired, glorious, excellent In English تصاویر اسم Panya را در ادامه مشاهد..

ادامه مطلب

Name meaning Piki / معنی Piki

اسم Piki به معنای cuckoo در لاتین می باشد Name Piki Means cuckoo In English تصاویر اسم Piki را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Pallavi / معنی Pallavi

اسم Pallavi به معنای new leaves در لاتین می باشد Name Pallavi Means new leaves In English تصاویر اسم Pallavi را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Padmaja / معنی Padmaja

اسم Padmaja به معنای born from lotus, Lakshmi در لاتین می باشد Name Padmaja Means born from lotus, Lakshmi In English تصاویر اسم Padmaja را در ادامه مشا..

ادامه مطلب

Name meaning Pragati / معنی Pragati

اسم Pragati به معنای progress در لاتین می باشد Name Pragati Means progress In English تصاویر اسم Pragati را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Pritika / معنی Pritika

اسم Pritika به معنای dear one در لاتین می باشد Name Pritika Means dear one In English تصاویر اسم Pritika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب