نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Ojaswini / معنی Ojaswini

اسم Ojaswini به معنای lustrous در لاتین می باشد Name Ojaswini Means lustrous In English تصاویر اسم Ojaswini را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Ojal / معنی Ojal

اسم Ojal به معنای vision در لاتین می باشد Name Ojal Means vision In English تصاویر اسم Ojal را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Omala / معنی Omala

اسم Omala به معنای earth در لاتین می باشد Name Omala Means earth In English تصاویر اسم Omala را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Odathi / معنی Odathi

اسم Odathi به معنای refreshing در لاتین می باشد Name Odathi Means refreshing In English تصاویر اسم Odathi را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Omvati / معنی Omvati

اسم Omvati به معنای sacred, having the power of Om در لاتین می باشد Name Omvati Means sacred, having the power of Om In English تصاویر اسم Omvati را..

ادامه مطلب

Name meaning Omana / معنی Omana

اسم Omana به معنای a woman در لاتین می باشد Name Omana Means a woman In English تصاویر اسم Omana را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Oviya / معنی Oviya

اسم Oviya به معنای artist, beautiful drawing در لاتین می باشد Name Oviya Means artist, beautiful drawing In English تصاویر اسم Oviya را در ادامه مشاهد..

ادامه مطلب