نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Manimekhala / معنی Manimekhala

اسم Manimekhala به معنای a girdle of gems در لاتین می باشد Name Manimekhala Means a girdle of gems In English تصاویر اسم Manimekhala را در ادامه مشاهده..

ادامه مطلب

Name meaning Manjari / معنی Manjari

اسم Manjari به معنای a bunch در لاتین می باشد Name Manjari Means a bunch In English تصاویر اسم Manjari را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Madhu / معنی Madhu

اسم Madhu به معنای honey در لاتین می باشد Name Madhu Means honey In English تصاویر اسم Madhu را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Mita / معنی Mita

اسم Mita به معنای a friend در لاتین می باشد Name Mita Means a friend In English تصاویر اسم Mita را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Manaka / معنی Manaka

اسم Manaka به معنای according to the mind در لاتین می باشد Name Manaka Means according to the mind In English تصاویر اسم Manaka را در ادامه مشاهده کنید..

ادامه مطلب

Name meaning Muthunagai / معنی Muthunagai

اسم Muthunagai به معنای smiles like a pearl در لاتین می باشد Name Muthunagai Means smiles like a pearl In English تصاویر اسم Muthunagai را در ادامه ..

ادامه مطلب

Name meaning Mahubala / معنی Mahubala

اسم Mahubala به معنای sweet girl در لاتین می باشد Name Mahubala Means sweet girl In English تصاویر اسم Mahubala را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Manushri / معنی Manushri

اسم Manushri به معنای Lakshmi در لاتین می باشد Name Manushri Means Lakshmi In English تصاویر اسم Manushri را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Mala / معنی Mala

اسم Mala به معنای a garland در لاتین می باشد Name Mala Means a garland In English تصاویر اسم Mala را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Madhulika / معنی Madhulika

اسم Madhulika به معنای honey در لاتین می باشد Name Madhulika Means honey In English تصاویر اسم Madhulika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب