نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Lakshmi / معنی Lakshmi

اسم Lakshmi به معنای goddess of wealth در لاتین می باشد Name Lakshmi Means goddess of wealth In English تصاویر اسم Lakshmi را در ادامه مشاهده کنید..

ادامه مطلب

Name meaning Lohita / معنی Lohita

اسم Lohita به معنای red, ruby در لاتین می باشد Name Lohita Means red, ruby In English تصاویر اسم Lohita را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Lekha / معنی Lekha

اسم Lekha به معنای writing در لاتین می باشد Name Lekha Means writing In English تصاویر اسم Lekha را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Lajja / معنی Lajja

اسم Lajja به معنای modesty در لاتین می باشد Name Lajja Means modesty In English تصاویر اسم Lajja را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Lopamudra / معنی Lopamudra

اسم Lopamudra به معنای wife of sage Agastya در لاتین می باشد Name Lopamudra Means wife of sage Agastya In English تصاویر اسم Lopamudra را در ادامه م..

ادامه مطلب

Name meaning Lakshmishree / معنی Lakshmishree

اسم Lakshmishree به معنای fortunate در لاتین می باشد Name Lakshmishree Means fortunate In English تصاویر اسم Lakshmishree را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Lakshana / معنی Lakshana

اسم Lakshana به معنای one with auspicious signs on her در لاتین می باشد Name Lakshana Means one with auspicious signs on her In English تصاویر اسم L..

ادامه مطلب

Name meaning Lajwanti / معنی Lajwanti

اسم Lajwanti به معنای a sensitive plant در لاتین می باشد Name Lajwanti Means a sensitive plant In English تصاویر اسم Lajwanti را در ادامه مشاهده کن..

ادامه مطلب

Name meaning Leena / معنی Leena

اسم Leena به معنای devoted در لاتین می باشد Name Leena Means devoted In English تصاویر اسم Leena را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Lipika / معنی Lipika

اسم Lipika به معنای a short letter در لاتین می باشد Name Lipika Means a short letter In English تصاویر اسم Lipika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب