نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Keshi / معنی Keshi

اسم Keshi به معنای a woman with beautiful hair در لاتین می باشد Name Keshi Means a woman with beautiful hair In English تصاویر اسم Keshi را در ادامه مشاهد..

ادامه مطلب

Name meaning Kshanika / معنی Kshanika

اسم Kshanika به معنای momentary در لاتین می باشد Name Kshanika Means momentary In English تصاویر اسم Kshanika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Kahini / معنی Kahini

اسم Kahini به معنای young در لاتین می باشد Name Kahini Means young In English تصاویر اسم Kahini را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Karunya / معنی Karunya

اسم Karunya به معنای merciful در لاتین می باشد Name Karunya Means merciful In English تصاویر اسم Karunya را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Kamalkali / معنی Kamalkali

اسم Kamalkali به معنای the bud of a lotus در لاتین می باشد Name Kamalkali Means the bud of a lotus In English تصاویر اسم Kamalkali را در ادامه مشاهده ک..

ادامه مطلب

Name meaning Krittika / معنی Krittika

اسم Krittika به معنای the plaids در لاتین می باشد Name Krittika Means the plaids In English تصاویر اسم Krittika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Kangana / معنی Kangana

اسم Kangana به معنای a bracelet در لاتین می باشد Name Kangana Means a bracelet In English تصاویر اسم Kangana را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Kanika / معنی Kanika

اسم Kanika به معنای an atom در لاتین می باشد Name Kanika Means an atom In English تصاویر اسم Kanika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Karuka / معنی Karuka

اسم Karuka به معنای heavenly piece of art در لاتین می باشد Name Karuka Means heavenly piece of art In English تصاویر اسم Karuka را در ادامه مشاهده کنید..

ادامه مطلب

Name meaning Kuvalai / معنی Kuvalai

اسم Kuvalai به معنای flower در لاتین می باشد Name Kuvalai Means flower In English تصاویر اسم Kuvalai را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب