-

دسته: K

Name meaning Kunjana / معنی Kunjana 0

Name meaning Kunjana / معنی Kunjana

اسم Kunjana به معنای forest girl در لاتین می باشد Name Kunjana Means forest girl In English تصاویر اسم Kunjana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kalyani / معنی Kalyani 0

Name meaning Kalyani / معنی Kalyani

اسم Kalyani به معنای auspicious در لاتین می باشد Name Kalyani Means auspicious In English تصاویر اسم Kalyani را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kurinji / معنی Kurinji 0

Name meaning Kurinji / معنی Kurinji

اسم Kurinji به معنای special, flower which blooms once in twelve years در لاتین می باشد Name Kurinji Means special, flower which blooms once in twelve years In English تصاویر اسم Kurinji را در...

Name meaning Kampana / معنی Kampana 0

Name meaning Kampana / معنی Kampana

اسم Kampana به معنای unsteady در لاتین می باشد Name Kampana Means unsteady In English تصاویر اسم Kampana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kamala / معنی Kamala 0

Name meaning Kamala / معنی Kamala

اسم Kamala به معنای Goddess در لاتین می باشد Name Kamala Means Goddess In English تصاویر اسم Kamala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kuyilsai / معنی Kuyilsai 0

Name meaning Kuyilsai / معنی Kuyilsai

اسم Kuyilsai به معنای sweet voice like a Cuckoo bird در لاتین می باشد Name Kuyilsai Means sweet voice like a Cuckoo bird In English تصاویر اسم Kuyilsai را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kirtana / معنی Kirtana 0

Name meaning Kirtana / معنی Kirtana

اسم Kirtana به معنای praise در لاتین می باشد Name Kirtana Means praise In English تصاویر اسم Kirtana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kavya / معنی Kavya 0

Name meaning Kavya / معنی Kavya

اسم Kavya به معنای poetry in motion در لاتین می باشد Name Kavya Means poetry in motion In English تصاویر اسم Kavya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kumudini / معنی Kumudini 0

Name meaning Kumudini / معنی Kumudini

اسم Kumudini به معنای a lotus در لاتین می باشد Name Kumudini Means a lotus In English تصاویر اسم Kumudini را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز