نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Jetashri / معنی Jetashri

اسم Jetashri به معنای a raga در لاتین می باشد Name Jetashri Means a raga In English تصاویر اسم Jetashri را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Juhi / معنی Juhi

اسم Juhi به معنای a flower در لاتین می باشد Name Juhi Means a flower In English تصاویر اسم Juhi را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Jahanara / معنی Jahanara

اسم Jahanara به معنای queen of the world در لاتین می باشد Name Jahanara Means queen of the world In English تصاویر اسم Jahanara را در ادامه مشاهده کن..

ادامه مطلب

Name meaning Janhavi / معنی Janhavi

اسم Janhavi به معنای river Ganga در لاتین می باشد Name Janhavi Means river Ganga In English تصاویر اسم Janhavi را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Jaishree / معنی Jaishree

اسم Jaishree به معنای honour of victory در لاتین می باشد Name Jaishree Means honour of victory In English تصاویر اسم Jaishree را در ادامه مشاهده کن..

ادامه مطلب

Name meaning Jhinuk / معنی Jhinuk

اسم Jhinuk به معنای oyster در لاتین می باشد Name Jhinuk Means oyster In English تصاویر اسم Jhinuk را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Jaladhija / معنی Jaladhija

اسم Jaladhija به معنای Lakshmi در لاتین می باشد Name Jaladhija Means Lakshmi In English تصاویر اسم Jaladhija را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Jaheel / معنی Jaheel

اسم Jaheel به معنای lake در لاتین می باشد Name Jaheel Means lake In English تصاویر اسم Jaheel را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Jeevika / معنی Jeevika

اسم Jeevika به معنای water در لاتین می باشد Name Jeevika Means water In English تصاویر اسم Jeevika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Jaipriya / معنی Jaipriya

اسم Jaipriya به معنای beloved of victory در لاتین می باشد Name Jaipriya Means beloved of victory In English تصاویر اسم Jaipriya را در ادامه مشاهده کن..

ادامه مطلب