نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Induleksh / معنی Induleksh

اسم Induleksh به معنای the moon در لاتین می باشد Name Induleksh Means the moon In English تصاویر اسم Induleksh را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Indukala / معنی Indukala

اسم Indukala به معنای digit of the moon در لاتین می باشد Name Indukala Means digit of the moon In English تصاویر اسم Indukala را در ادامه مشاهده کن..

ادامه مطلب

Name meaning Ishwari / معنی Ishwari

اسم Ishwari به معنای goddess در لاتین می باشد Name Ishwari Means goddess In English تصاویر اسم Ishwari را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Ikshu / معنی Ikshu

اسم Ikshu به معنای sugarcane در لاتین می باشد Name Ikshu Means sugarcane In English تصاویر اسم Ikshu را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Ihitha / معنی Ihitha

اسم Ihitha به معنای desired در لاتین می باشد Name Ihitha Means desired In English تصاویر اسم Ihitha را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Idhika / معنی Idhika

اسم Idhika به معنای another name for parvathi در لاتین می باشد Name Idhika Means another name for parvathi In English تصاویر اسم Idhika را در ادامه مشاه..

ادامه مطلب

Name meaning Iyalisai / معنی Iyalisai

اسم Iyalisai به معنای music در لاتین می باشد Name Iyalisai Means music In English تصاویر اسم Iyalisai را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Ila / معنی Ila

اسم Ila به معنای earth, daughter of Manu در لاتین می باشد Name Ila Means earth, daughter of Manu In English تصاویر اسم Ila را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Ikshana / معنی Ikshana

اسم Ikshana به معنای sight در لاتین می باشد Name Ikshana Means sight In English تصاویر اسم Ikshana را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Ibha / معنی Ibha

اسم Ibha به معنای elephant در لاتین می باشد Name Ibha Means elephant In English تصاویر اسم Ibha را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب