نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Hemavati / معنی Hemavati

اسم Hemavati به معنای golden Parvati در لاتین می باشد Name Hemavati Means golden Parvati In English تصاویر اسم Hemavati را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Hiranyadha / معنی Hiranyadha

اسم Hiranyadha به معنای giving gold در لاتین می باشد Name Hiranyadha Means giving gold In English تصاویر اسم Hiranyadha را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Hasumati / معنی Hasumati

اسم Hasumati به معنای happy در لاتین می باشد Name Hasumati Means happy In English تصاویر اسم Hasumati را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Hansika / معنی Hansika

اسم Hansika به معنای swan در لاتین می باشد Name Hansika Means swan In English تصاویر اسم Hansika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Harithi / معنی Harithi

اسم Harithi به معنای green در لاتین می باشد Name Harithi Means green In English تصاویر اسم Harithi را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Hamsa / معنی Hamsa

اسم Hamsa به معنای swan در لاتین می باشد Name Hamsa Means swan In English تصاویر اسم Hamsa را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Hemanya / معنی Hemanya

اسم Hemanya به معنای golden bodied در لاتین می باشد Name Hemanya Means golden bodied In English تصاویر اسم Hemanya را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Hariganga / معنی Hariganga

اسم Hariganga به معنای ganga of Vishnu در لاتین می باشد Name Hariganga Means ganga of Vishnu In English تصاویر اسم Hariganga را در ادامه مشاهده کن..

ادامه مطلب

Name meaning Hemanti / معنی Hemanti

اسم Hemanti به معنای early winter در لاتین می باشد Name Hemanti Means early winter In English تصاویر اسم Hemanti را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Harshitha / معنی Harshitha

اسم Harshitha به معنای full of joy در لاتین می باشد Name Harshitha Means full of joy In English تصاویر اسم Harshitha را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب