نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Gunasundari / معنی Gunasundari

اسم Gunasundari به معنای made beautiful by virtues در لاتین می باشد Name Gunasundari Means made beautiful by virtues In English تصاویر اسم Gunasunda..

ادامه مطلب

Name meaning Geetika / معنی Geetika

اسم Geetika به معنای a little song در لاتین می باشد Name Geetika Means a little song In English تصاویر اسم Geetika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Gauri / معنی Gauri

اسم Gauri به معنای a fair woman; parvati در لاتین می باشد Name Gauri Means a fair woman; parvati In English تصاویر اسم Gauri را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Gajalakshmi / معنی Gajalakshmi

اسم Gajalakshmi به معنای lakshmi as graceful as an elephant در لاتین می باشد Name Gajalakshmi Means lakshmi as graceful as an elephant In English ت..

ادامه مطلب

Name meaning Gool / معنی Gool

اسم Gool به معنای a flower در لاتین می باشد Name Gool Means a flower In English تصاویر اسم Gool را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Geena / معنی Geena

اسم Geena به معنای silvery در لاتین می باشد Name Geena Means silvery In English تصاویر اسم Geena را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Gaganasindhu / معنی Gaganasindhu

اسم Gaganasindhu به معنای ocean of the sky در لاتین می باشد Name Gaganasindhu Means ocean of the sky In English تصاویر اسم Gaganasindhu را در ادام..

ادامه مطلب

Name meaning Gatita / معنی Gatita

اسم Gatita به معنای a river در لاتین می باشد Name Gatita Means a river In English تصاویر اسم Gatita را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Gunjika / معنی Gunjika

اسم Gunjika به معنای humming در لاتین می باشد Name Gunjika Means humming In English تصاویر اسم Gunjika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Gitanjali / معنی Gitanjali

اسم Gitanjali به معنای an offering of songs در لاتین می باشد Name Gitanjali Means an offering of songs In English تصاویر اسم Gitanjali را در ادامه م..

ادامه مطلب