نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Fajyaz / معنی Fajyaz

اسم Fajyaz به معنای artistic در لاتین می باشد Name Fajyaz Means artistic In English تصاویر اسم Fajyaz را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Faria / معنی Faria

اسم Faria به معنای a caravan در لاتین می باشد Name Faria Means a caravan In English تصاویر اسم Faria را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Fatima, Fatma / معنی Fatima, Fatma

اسم Fatima, Fatma به معنای the prophet Mohammad’s daughter در لاتین می باشد Name Fatima, Fatma Means the prophet Mohammad’s daughter In English ت..

ادامه مطلب

Name meaning Firoza / معنی Firoza

اسم Firoza به معنای turquoise در لاتین می باشد Name Firoza Means turquoise In English تصاویر اسم Firoza را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Foolwati, Phoolwati / معنی Foolwati, Phoolwati

اسم Foolwati, Phoolwati به معنای delicate as a flower در لاتین می باشد Name Foolwati, Phoolwati Means delicate as a flower In English تصاویر اسم F..

ادامه مطلب

Name meaning Farha / معنی Farha

اسم Farha به معنای happiness در لاتین می باشد Name Farha Means happiness In English تصاویر اسم Farha را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Foolan, Phoolan / معنی Foolan, Phoolan

اسم Foolan, Phoolan به معنای flowering در لاتین می باشد Name Foolan, Phoolan Means flowering In English تصاویر اسم Foolan, Phoolan را در ادامه مشا..

ادامه مطلب

Name meaning Fullara / معنی Fullara

اسم Fullara به معنای wife of Kalketu در لاتین می باشد Name Fullara Means wife of Kalketu In English تصاویر اسم Fullara را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Farida / معنی Farida

اسم Farida به معنای turquoise در لاتین می باشد Name Farida Means turquoise In English تصاویر اسم Farida را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Faiza / معنی Faiza

اسم Faiza به معنای gain در لاتین می باشد Name Faiza Means gain In English تصاویر اسم Faiza را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب