نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Edhitha / معنی Edhitha

اسم Edhitha به معنای progressed, increased در لاتین می باشد Name Edhitha Means progressed, increased In English تصاویر اسم Edhitha را در ادامه مشا..

ادامه مطلب

Name meaning Elavarasi / معنی Elavarasi

اسم Elavarasi به معنای youthful, princess در لاتین می باشد Name Elavarasi Means youthful, princess In English تصاویر اسم Elavarasi را در ادامه مشاهده ک..

ادامه مطلب

Name meaning Enakshi / معنی Enakshi

اسم Enakshi به معنای dear-eyed در لاتین می باشد Name Enakshi Means dear-eyed In English تصاویر اسم Enakshi را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Eka / معنی Eka

اسم Eka به معنای matchless, alone, unique در لاتین می باشد Name Eka Means matchless, alone, unique In English تصاویر اسم Eka را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Eshika / معنی Eshika

اسم Eshika به معنای an arrow, dart در لاتین می باشد Name Eshika Means an arrow, dart In English تصاویر اسم Eshika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Esha / معنی Esha

اسم Esha به معنای desire در لاتین می باشد Name Esha Means desire In English تصاویر اسم Esha را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Eshana / معنی Eshana

اسم Eshana به معنای search در لاتین می باشد Name Eshana Means search In English تصاویر اسم Eshana را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Eshanya / معنی Eshanya

اسم Eshanya به معنای east در لاتین می باشد Name Eshanya Means east In English تصاویر اسم Eshanya را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Ekadhana / معنی Ekadhana

اسم Ekadhana به معنای a portion of wealth در لاتین می باشد Name Ekadhana Means a portion of wealth In English تصاویر اسم Ekadhana را در ادامه مشاهده کن..

ادامه مطلب

Name meaning Elili / معنی Elili

اسم Elili به معنای beautiful در لاتین می باشد Name Elili Means beautiful In English تصاویر اسم Elili را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب