-

دسته: E

Name meaning Eshanika / معنی Eshanika 0

Name meaning Eshanika / معنی Eshanika

اسم Eshanika به معنای fulfilling desire در لاتین می باشد Name Eshanika Means fulfilling desire In English تصاویر اسم Eshanika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ekaja / معنی Ekaja 0

Name meaning Ekaja / معنی Ekaja

اسم Ekaja به معنای the only child در لاتین می باشد Name Ekaja Means the only child In English تصاویر اسم Ekaja را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ekantha / معنی Ekantha 0

Name meaning Ekantha / معنی Ekantha

اسم Ekantha به معنای lovely در لاتین می باشد Name Ekantha Means lovely In English تصاویر اسم Ekantha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ekavali / معنی Ekavali 0

Name meaning Ekavali / معنی Ekavali

اسم Ekavali به معنای single-string در لاتین می باشد Name Ekavali Means single-string In English تصاویر اسم Ekavali را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ekanthika / معنی Ekanthika 0

Name meaning Ekanthika / معنی Ekanthika

اسم Ekanthika به معنای devoted to one aim در لاتین می باشد Name Ekanthika Means devoted to one aim In English تصاویر اسم Ekanthika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ekisha / معنی Ekisha 0

Name meaning Ekisha / معنی Ekisha

اسم Ekisha به معنای one goddess در لاتین می باشد Name Ekisha Means one goddess In English تصاویر اسم Ekisha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Elampirai / معنی Elampirai 0

Name meaning Elampirai / معنی Elampirai

اسم Elampirai به معنای young crescent در لاتین می باشد Name Elampirai Means young crescent In English تصاویر اسم Elampirai را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ekaparana / معنی Ekaparana 0

Name meaning Ekaparana / معنی Ekaparana

اسم Ekaparana به معنای wife of Himalaya در لاتین می باشد Name Ekaparana Means wife of Himalaya In English تصاویر اسم Ekaparana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ecchumati / معنی Ecchumati 0

Name meaning Ecchumati / معنی Ecchumati

اسم Ecchumati به معنای a river در لاتین می باشد Name Ecchumati Means a river In English تصاویر اسم Ecchumati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ehimaya / معنی Ehimaya 0

Name meaning Ehimaya / معنی Ehimaya

اسم Ehimaya به معنای an all pervading intellect در لاتین می باشد Name Ehimaya Means an all pervading intellect In English تصاویر اسم Ehimaya را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز