-

دسته: D

Name meaning Dayita / معنی Dayita 0

Name meaning Dayita / معنی Dayita

اسم Dayita به معنای beloved در لاتین می باشد Name Dayita Means beloved In English تصاویر اسم Dayita را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Deepanwita / معنی Deepanwita 0

Name meaning Deepanwita / معنی Deepanwita

اسم Deepanwita به معنای diwali در لاتین می باشد Name Deepanwita Means diwali In English تصاویر اسم Deepanwita را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Deepti / معنی Deepti 0

Name meaning Deepti / معنی Deepti

اسم Deepti به معنای flame; lustre در لاتین می باشد Name Deepti Means flame; lustre In English تصاویر اسم Deepti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Dadhija / معنی Dadhija 0

Name meaning Dadhija / معنی Dadhija

اسم Dadhija به معنای daughter of milk در لاتین می باشد Name Dadhija Means daughter of milk In English تصاویر اسم Dadhija را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Dhanashri / معنی Dhanashri 0

Name meaning Dhanashri / معنی Dhanashri

اسم Dhanashri به معنای a raga در لاتین می باشد Name Dhanashri Means a raga In English تصاویر اسم Dhanashri را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Divya / معنی Divya 0

Name meaning Divya / معنی Divya

اسم Divya به معنای divine lustre در لاتین می باشد Name Divya Means divine lustre In English تصاویر اسم Divya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Dharini / معنی Dharini 0

Name meaning Dharini / معنی Dharini

اسم Dharini به معنای earth در لاتین می باشد Name Dharini Means earth In English تصاویر اسم Dharini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Damini / معنی Damini 0

Name meaning Damini / معنی Damini

اسم Damini به معنای lightning در لاتین می باشد Name Damini Means lightning In English تصاویر اسم Damini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Damayanti / معنی Damayanti 0

Name meaning Damayanti / معنی Damayanti

اسم Damayanti به معنای Nala’s wife در لاتین می باشد Name Damayanti Means Nala’s wife In English تصاویر اسم Damayanti را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز