-

دسته: D

Name meaning Devasree / معنی Devasree 0

Name meaning Devasree / معنی Devasree

اسم Devasree به معنای divine beauty در لاتین می باشد Name Devasree Means divine beauty In English تصاویر اسم Devasree را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Dhithi / معنی Dhithi 0

Name meaning Dhithi / معنی Dhithi

اسم Dhithi به معنای thought, idea در لاتین می باشد Name Dhithi Means thought, idea In English تصاویر اسم Dhithi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Dristi / معنی Dristi 0

Name meaning Dristi / معنی Dristi

اسم Dristi به معنای eyesight در لاتین می باشد Name Dristi Means eyesight In English تصاویر اسم Dristi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Dharani / معنی Dharani 0

Name meaning Dharani / معنی Dharani

اسم Dharani به معنای the earth در لاتین می باشد Name Dharani Means the earth In English تصاویر اسم Dharani را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Dwipavati / معنی Dwipavati 0

Name meaning Dwipavati / معنی Dwipavati

اسم Dwipavati به معنای river در لاتین می باشد Name Dwipavati Means river In English تصاویر اسم Dwipavati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Devina / معنی Devina 0

Name meaning Devina / معنی Devina

اسم Devina به معنای resembling a goddess در لاتین می باشد Name Devina Means resembling a goddess In English تصاویر اسم Devina را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Dakshina / معنی Dakshina 0

Name meaning Dakshina / معنی Dakshina

اسم Dakshina به معنای a donation to god or priest در لاتین می باشد Name Dakshina Means a donation to god or priest In English تصاویر اسم Dakshina را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Debanshi / معنی Debanshi 0

Name meaning Debanshi / معنی Debanshi

اسم Debanshi به معنای Deva ansh در لاتین می باشد Name Debanshi Means Deva ansh In English تصاویر اسم Debanshi را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز