نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Chaitaly / معنی Chaitaly

اسم Chaitaly به معنای name of an ancient city در لاتین می باشد Name Chaitaly Means name of an ancient city In English تصاویر اسم Chaitaly را در ادامه مش..

ادامه مطلب

Name meaning Chhaya / معنی Chhaya

اسم Chhaya به معنای shadow در لاتین می باشد Name Chhaya Means shadow In English تصاویر اسم Chhaya را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Chitralekha / معنی Chitralekha

اسم Chitralekha به معنای as beautiful as a picture در لاتین می باشد Name Chitralekha Means as beautiful as a picture In English تصاویر اسم Chitralek..

ادامه مطلب

Name meaning Chandratara / معنی Chandratara

اسم Chandratara به معنای the moon and the stars conjoined در لاتین می باشد Name Chandratara Means the moon and the stars conjoined In English تصاویر اسم..

ادامه مطلب

Name meaning Chandrakin / معنی Chandrakin

اسم Chandrakin به معنای a peacock در لاتین می باشد Name Chandrakin Means a peacock In English تصاویر اسم Chandrakin را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Charulata / معنی Charulata

اسم Charulata به معنای beautiful در لاتین می باشد Name Charulata Means beautiful In English تصاویر اسم Charulata را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Chakori / معنی Chakori

اسم Chakori به معنای a bird enamoured of the moon در لاتین می باشد Name Chakori Means a bird enamoured of the moon In English تصاویر اسم Chakori ر..

ادامه مطلب

Name meaning Chintan, Chintana, Chintanika / معنی Chintan, Chintana, Chintanika

اسم Chintan, Chintana, Chintanika به معنای meditation در لاتین می باشد Name Chintan, Chintana, Chintanika Means meditation In English تصاویر اسم C..

ادامه مطلب

Name meaning Chitra / معنی Chitra

اسم Chitra به معنای picture, a nakshatra در لاتین می باشد Name Chitra Means picture, a nakshatra In English تصاویر اسم Chitra را در ادامه مشاهده کنید..

ادامه مطلب

Name meaning Charulekha / معنی Charulekha

اسم Charulekha به معنای beautiful picture در لاتین می باشد Name Charulekha Means beautiful picture In English تصاویر اسم Charulekha را در ادامه مشاهده ..

ادامه مطلب