نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Bageshri / معنی Bageshri

اسم Bageshri به معنای name of a raaga در لاتین می باشد Name Bageshri Means name of a raaga In English تصاویر اسم Bageshri را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Bhairavi / معنی Bhairavi

اسم Bhairavi به معنای a melody in classical music در لاتین می باشد Name Bhairavi Means a melody in classical music In English تصاویر اسم Bhairavi ..

ادامه مطلب

Name meaning Bhavana / معنی Bhavana

اسم Bhavana به معنای feelings, sentiments در لاتین می باشد Name Bhavana Means feelings, sentiments In English تصاویر اسم Bhavana را در ادامه مشاهده کنی..

ادامه مطلب

Name meaning Bhavani / معنی Bhavani

اسم Bhavani به معنای Parvati در لاتین می باشد Name Bhavani Means Parvati In English تصاویر اسم Bhavani را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Bhanuja / معنی Bhanuja

اسم Bhanuja به معنای river Yamuna در لاتین می باشد Name Bhanuja Means river Yamuna In English تصاویر اسم Bhanuja را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Bina / معنی Bina

اسم Bina به معنای a musical instrument در لاتین می باشد Name Bina Means a musical instrument In English تصاویر اسم Bina را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Bandhura / معنی Bandhura

اسم Bandhura به معنای pretty در لاتین می باشد Name Bandhura Means pretty In English تصاویر اسم Bandhura را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Brinda / معنی Brinda

اسم Brinda به معنای Tulasi در لاتین می باشد Name Brinda Means Tulasi In English تصاویر اسم Brinda را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Bakula / معنی Bakula

اسم Bakula به معنای Nagakeshar flower در لاتین می باشد Name Bakula Means Nagakeshar flower In English تصاویر اسم Bakula را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Bhavya / معنی Bhavya

اسم Bhavya به معنای grand, splendid در لاتین می باشد Name Bhavya Means grand, splendid In English تصاویر اسم Bhavya را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب