نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Apeksha / معنی Apeksha

اسم Apeksha به معنای expected در لاتین می باشد Name Apeksha Means expected In English تصاویر اسم Apeksha را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Amrita / معنی Amrita

اسم Amrita به معنای immortality در لاتین می باشد Name Amrita Means immortality In English تصاویر اسم Amrita را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Ashalata / معنی Ashalata

اسم Ashalata به معنای creeper of hope در لاتین می باشد Name Ashalata Means creeper of hope In English تصاویر اسم Ashalata را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Anahita / معنی Anahita

اسم Anahita به معنای graceful در لاتین می باشد Name Anahita Means graceful In English تصاویر اسم Anahita را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Archita / معنی Archita

اسم Archita به معنای one who is worshipped در لاتین می باشد Name Archita Means one who is worshipped In English تصاویر اسم Archita را در ادامه مشا..

ادامه مطلب

Name meaning Ajeeta / معنی Ajeeta

اسم Ajeeta به معنای invincible, unconquerable در لاتین می باشد Name Ajeeta Means invincible, unconquerable In English تصاویر اسم Ajeeta را در ادامه مشاه..

ادامه مطلب

Name meaning Abhidhya / معنی Abhidhya

اسم Abhidhya به معنای wish, longing در لاتین می باشد Name Abhidhya Means wish, longing In English تصاویر اسم Abhidhya را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Amba / معنی Amba

اسم Amba به معنای Parvati در لاتین می باشد Name Amba Means Parvati In English تصاویر اسم Amba را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Almas / معنی Almas

اسم Almas به معنای a diamond در لاتین می باشد Name Almas Means a diamond In English تصاویر اسم Almas را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Anantha, Anantya / معنی Anantha, Anantya

اسم Anantha, Anantya به معنای endless, eternal در لاتین می باشد Name Anantha, Anantya Means endless, eternal In English تصاویر اسم Anantha, Anantya را در ..

ادامه مطلب