نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Sunayani / معنی Sunayani

اسم Sunayani به معنای a woman with lovely eyes در لاتین می باشد Name Sunayani Means a woman with lovely eyes In English تصاویر اسم Sunayani را در ادامه مش..

ادامه مطلب

Name meaning Hemavati / معنی Hemavati

اسم Hemavati به معنای golden Parvati در لاتین می باشد Name Hemavati Means golden Parvati In English تصاویر اسم Hemavati را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Chaitaly / معنی Chaitaly

اسم Chaitaly به معنای name of an ancient city در لاتین می باشد Name Chaitaly Means name of an ancient city In English تصاویر اسم Chaitaly را در ادامه مش..

ادامه مطلب

Name meaning Serena / معنی Serena

اسم Serena به معنای quiet در لاتین می باشد Name Serena Means quiet In English تصاویر اسم Serena را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Gunasundari / معنی Gunasundari

اسم Gunasundari به معنای made beautiful by virtues در لاتین می باشد Name Gunasundari Means made beautiful by virtues In English تصاویر اسم Gunasunda..

ادامه مطلب

Name meaning Jetashri / معنی Jetashri

اسم Jetashri به معنای a raga در لاتین می باشد Name Jetashri Means a raga In English تصاویر اسم Jetashri را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Keshi / معنی Keshi

اسم Keshi به معنای a woman with beautiful hair در لاتین می باشد Name Keshi Means a woman with beautiful hair In English تصاویر اسم Keshi را در ادامه مشاهد..

ادامه مطلب

Name meaning Naina / معنی Naina

اسم Naina به معنای name of a goddess در لاتین می باشد Name Naina Means name of a goddess In English تصاویر اسم Naina را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Manimekhala / معنی Manimekhala

اسم Manimekhala به معنای a girdle of gems در لاتین می باشد Name Manimekhala Means a girdle of gems In English تصاویر اسم Manimekhala را در ادامه مشاهده..

ادامه مطلب

Name meaning Apeksha / معنی Apeksha

اسم Apeksha به معنای expected در لاتین می باشد Name Apeksha Means expected In English تصاویر اسم Apeksha را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب