نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Gunjika / معنی Gunjika

اسم Gunjika به معنای humming در لاتین می باشد Name Gunjika Means humming In English تصاویر اسم Gunjika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Madhushri / معنی Madhushri

اسم Madhushri به معنای the spring در لاتین می باشد Name Madhushri Means the spring In English تصاویر اسم Madhushri را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Saroj / معنی Saroj

اسم Saroj به معنای lotus در لاتین می باشد Name Saroj Means lotus In English تصاویر اسم Saroj را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Sahana / معنی Sahana

اسم Sahana به معنای a raga در لاتین می باشد Name Sahana Means a raga In English تصاویر اسم Sahana را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Manasvi / معنی Manasvi

اسم Manasvi به معنای intelligent در لاتین می باشد Name Manasvi Means intelligent In English تصاویر اسم Manasvi را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Gitanjali / معنی Gitanjali

اسم Gitanjali به معنای an offering of songs در لاتین می باشد Name Gitanjali Means an offering of songs In English تصاویر اسم Gitanjali را در ادامه م..

ادامه مطلب

Name meaning Rathika / معنی Rathika

اسم Rathika به معنای satisfied در لاتین می باشد Name Rathika Means satisfied In English تصاویر اسم Rathika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Bhavana / معنی Bhavana

اسم Bhavana به معنای feelings, sentiments در لاتین می باشد Name Bhavana Means feelings, sentiments In English تصاویر اسم Bhavana را در ادامه مشاهده کنی..

ادامه مطلب

Name meaning Jaheel / معنی Jaheel

اسم Jaheel به معنای lake در لاتین می باشد Name Jaheel Means lake In English تصاویر اسم Jaheel را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Naveena / معنی Naveena

اسم Naveena به معنای new در لاتین می باشد Name Naveena Means new In English تصاویر اسم Naveena را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب