نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Vari / معنی Vari

اسم Vari به معنای water; sea در لاتین می باشد Name Vari Means water; sea In English تصاویر اسم Vari را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Punita / معنی Punita

اسم Punita به معنای pure در لاتین می باشد Name Punita Means pure In English تصاویر اسم Punita را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Swati / معنی Swati

اسم Swati به معنای a nakshatra در لاتین می باشد Name Swati Means a nakshatra In English تصاویر اسم Swati را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Kirti / معنی Kirti

اسم Kirti به معنای fame در لاتین می باشد Name Kirti Means fame In English تصاویر اسم Kirti را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Sultana / معنی Sultana

اسم Sultana به معنای queen در لاتین می باشد Name Sultana Means queen In English تصاویر اسم Sultana را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Deepaprabha / معنی Deepaprabha

اسم Deepaprabha به معنای fully lighted در لاتین می باشد Name Deepaprabha Means fully lighted In English تصاویر اسم Deepaprabha را در ادامه مشاهده ..

ادامه مطلب

Name meaning Hasanthi / معنی Hasanthi

اسم Hasanthi به معنای one that delights در لاتین می باشد Name Hasanthi Means one that delights In English تصاویر اسم Hasanthi را در ادامه مشاهده کن..

ادامه مطلب

Name meaning Anya / معنی Anya

اسم Anya به معنای Inexhaustible در لاتین می باشد Name Anya Means Inexhaustible In English تصاویر اسم Anya را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Tarunika / معنی Tarunika

اسم Tarunika به معنای young girl در لاتین می باشد Name Tarunika Means young girl In English تصاویر اسم Tarunika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Nimisha / معنی Nimisha

اسم Nimisha به معنای twinkling of an eye در لاتین می باشد Name Nimisha Means twinkling of an eye In English تصاویر اسم Nimisha را در ادامه مشاهده کنی..

ادامه مطلب