نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Jagavi / معنی Jagavi

اسم Jagavi به معنای born of the world در لاتین می باشد Name Jagavi Means born of the world In English تصاویر اسم Jagavi را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Snehalata / معنی Snehalata

اسم Snehalata به معنای creeper of love در لاتین می باشد Name Snehalata Means creeper of love In English تصاویر اسم Snehalata را در ادامه مشاهده کن..

ادامه مطلب

Name meaning Ulka / معنی Ulka

اسم Ulka به معنای mateorite در لاتین می باشد Name Ulka Means mateorite In English تصاویر اسم Ulka را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Suniti / معنی Suniti

اسم Suniti به معنای good principles در لاتین می باشد Name Suniti Means good principles In English تصاویر اسم Suniti را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Ratnangi / معنی Ratnangi

اسم Ratnangi به معنای jewel-bodied در لاتین می باشد Name Ratnangi Means jewel-bodied In English تصاویر اسم Ratnangi را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Tapti / معنی Tapti

اسم Tapti به معنای a river در لاتین می باشد Name Tapti Means a river In English تصاویر اسم Tapti را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Sudeepta / معنی Sudeepta

اسم Sudeepta به معنای bright در لاتین می باشد Name Sudeepta Means bright In English تصاویر اسم Sudeepta را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Indulala / معنی Indulala

اسم Indulala به معنای moon light در لاتین می باشد Name Indulala Means moon light In English تصاویر اسم Indulala را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Chitramala / معنی Chitramala

اسم Chitramala به معنای series of pictures در لاتین می باشد Name Chitramala Means series of pictures In English تصاویر اسم Chitramala را در ادامه ..

ادامه مطلب

Name meaning Shilpa / معنی Shilpa

اسم Shilpa به معنای stone در لاتین می باشد Name Shilpa Means stone In English تصاویر اسم Shilpa را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب