نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Poorbi / معنی Poorbi

اسم Poorbi به معنای eastern در لاتین می باشد Name Poorbi Means eastern In English تصاویر اسم Poorbi را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Shyamal / معنی Shyamal

اسم Shyamal به معنای dusky در لاتین می باشد Name Shyamal Means dusky In English تصاویر اسم Shyamal را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Pratibha / معنی Pratibha

اسم Pratibha به معنای keen intellect در لاتین می باشد Name Pratibha Means keen intellect In English تصاویر اسم Pratibha را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Prachi / معنی Prachi

اسم Prachi به معنای east در لاتین می باشد Name Prachi Means east In English تصاویر اسم Prachi را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Jayani / معنی Jayani

اسم Jayani به معنای a sakti of Ganesha در لاتین می باشد Name Jayani Means a sakti of Ganesha In English تصاویر اسم Jayani را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Komal / معنی Komal

اسم Komal به معنای tender در لاتین می باشد Name Komal Means tender In English تصاویر اسم Komal را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Padmini / معنی Padmini

اسم Padmini به معنای lotus در لاتین می باشد Name Padmini Means lotus In English تصاویر اسم Padmini را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Dhanyata / معنی Dhanyata

اسم Dhanyata به معنای success, fulfilment در لاتین می باشد Name Dhanyata Means success, fulfilment In English تصاویر اسم Dhanyata را در ادامه مشاهده کن..

ادامه مطلب

Name meaning Ketaki / معنی Ketaki

اسم Ketaki به معنای a cream coloured flower در لاتین می باشد Name Ketaki Means a cream coloured flower In English تصاویر اسم Ketaki را در ادامه مشاه..

ادامه مطلب

Name meaning Shreeparna / معنی Shreeparna

اسم Shreeparna به معنای tree adorned with leaves در لاتین می باشد Name Shreeparna Means tree adorned with leaves In English تصاویر اسم Shreeparna را در ادامه ..

ادامه مطلب