نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Gulika / معنی Gulika

اسم Gulika به معنای ball در لاتین می باشد Name Gulika Means ball In English تصاویر اسم Gulika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Mahima / معنی Mahima

اسم Mahima به معنای greatness در لاتین می باشد Name Mahima Means greatness In English تصاویر اسم Mahima را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Vidyut / معنی Vidyut

اسم Vidyut به معنای lightning در لاتین می باشد Name Vidyut Means lightning In English تصاویر اسم Vidyut را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Sapna / معنی Sapna

اسم Sapna به معنای dream در لاتین می باشد Name Sapna Means dream In English تصاویر اسم Sapna را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Lipi / معنی Lipi

اسم Lipi به معنای script در لاتین می باشد Name Lipi Means script In English تصاویر اسم Lipi را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Kanchan / معنی Kanchan

اسم Kanchan به معنای gold در لاتین می باشد Name Kanchan Means gold In English تصاویر اسم Kanchan را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Joshita / معنی Joshita

اسم Joshita به معنای pleased در لاتین می باشد Name Joshita Means pleased In English تصاویر اسم Joshita را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Semanti / معنی Semanti

اسم Semanti به معنای a white rose در لاتین می باشد Name Semanti Means a white rose In English تصاویر اسم Semanti را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Kusum / معنی Kusum

اسم Kusum به معنای a flower در لاتین می باشد Name Kusum Means a flower In English تصاویر اسم Kusum را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Ihina / معنی Ihina

اسم Ihina به معنای enthusiasm در لاتین می باشد Name Ihina Means enthusiasm In English تصاویر اسم Ihina را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب