-

دسته: T

Name meaning Tulasi / معنی Tulasi 0

Name meaning Tulasi / معنی Tulasi

اسم Tulasi به معنای a sacred plant (basil) در لاتین می باشد Name Tulasi Means a sacred plant (basil) In English تصاویر اسم Tulasi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Tanuja / معنی Tanuja 0

Name meaning Tanuja / معنی Tanuja

اسم Tanuja به معنای a daughter در لاتین می باشد Name Tanuja Means a daughter In English تصاویر اسم Tanuja را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Triveni / معنی Triveni 0

Name meaning Triveni / معنی Triveni

اسم Triveni به معنای confluence of three sacred rivers در لاتین می باشد Name Triveni Means confluence of three sacred rivers In English تصاویر اسم Triveni را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Thumri / معنی Thumri 0

Name meaning Thumri / معنی Thumri

اسم Thumri به معنای light classical melody در لاتین می باشد Name Thumri Means light classical melody In English تصاویر اسم Thumri را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Tejaswini / معنی Tejaswini 0

Name meaning Tejaswini / معنی Tejaswini

اسم Tejaswini به معنای lustrous در لاتین می باشد Name Tejaswini Means lustrous In English تصاویر اسم Tejaswini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Trilochana / معنی Trilochana 0

Name meaning Trilochana / معنی Trilochana

اسم Trilochana به معنای Lord Shiva در لاتین می باشد Name Trilochana Means Lord Shiva In English تصاویر اسم Trilochana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Toral / معنی Toral 0

Name meaning Toral / معنی Toral

اسم Toral به معنای a folk heroine در لاتین می باشد Name Toral Means a folk heroine In English تصاویر اسم Toral را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Tanseem / معنی Tanseem 0

Name meaning Tanseem / معنی Tanseem

اسم Tanseem به معنای salute of paradise در لاتین می باشد Name Tanseem Means salute of paradise In English تصاویر اسم Tanseem را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Teesta / معنی Teesta 0

Name meaning Teesta / معنی Teesta

اسم Teesta به معنای a river در لاتین می باشد Name Teesta Means a river In English تصاویر اسم Teesta را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Tarulata / معنی Tarulata 0

Name meaning Tarulata / معنی Tarulata

اسم Tarulata به معنای a creeper در لاتین می باشد Name Tarulata Means a creeper In English تصاویر اسم Tarulata را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز