نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Tarakeshwari / معنی Tarakeshwari

اسم Tarakeshwari به معنای Goddess Parvati در لاتین می باشد Name Tarakeshwari Means Goddess Parvati In English تصاویر اسم Tarakeshwari را در ادامه مشاهد..

ادامه مطلب

Name meaning Tilottama / معنی Tilottama

اسم Tilottama به معنای a celestial maiden در لاتین می باشد Name Tilottama Means a celestial maiden In English تصاویر اسم Tilottama را در ادامه مشاهده ک..

ادامه مطلب

Name meaning Teertha / معنی Teertha

اسم Teertha به معنای place of pilgrimage در لاتین می باشد Name Teertha Means place of pilgrimage In English تصاویر اسم Teertha را در ادامه مشاهده کنی..

ادامه مطلب

Name meaning ThenMoli / معنی ThenMoli

اسم ThenMoli به معنای speaks sweet like honey در لاتین می باشد Name ThenMoli Means speaks sweet like honey In English تصاویر اسم ThenMoli را در ادامه مش..

ادامه مطلب

Name meaning Tapi / معنی Tapi

اسم Tapi به معنای name of a river در لاتین می باشد Name Tapi Means name of a river In English تصاویر اسم Tapi را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Trisha / معنی Trisha

اسم Trisha به معنای thirst در لاتین می باشد Name Trisha Means thirst In English تصاویر اسم Trisha را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Tripuri / معنی Tripuri

اسم Tripuri به معنای Goddess Paravati در لاتین می باشد Name Tripuri Means Goddess Paravati In English تصاویر اسم Tripuri را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Tamasi / معنی Tamasi

اسم Tamasi به معنای night در لاتین می باشد Name Tamasi Means night In English تصاویر اسم Tamasi را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Tvesa / معنی Tvesa

اسم Tvesa به معنای brilliant, glittering در لاتین می باشد Name Tvesa Means brilliant, glittering In English تصاویر اسم Tvesa را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Tripurasundari / معنی Tripurasundari

اسم Tripurasundari به معنای Goddess Parvati در لاتین می باشد Name Tripurasundari Means Goddess Parvati In English تصاویر اسم Tripurasundari را در اد..

ادامه مطلب