نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Tarjani / معنی Tarjani

اسم Tarjani به معنای the first finger در لاتین می باشد Name Tarjani Means the first finger In English تصاویر اسم Tarjani را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Tambura / معنی Tambura

اسم Tambura به معنای a musical instrument در لاتین می باشد Name Tambura Means a musical instrument In English تصاویر اسم Tambura را در ادامه مشاهده کنی..

ادامه مطلب

Name meaning Tapani / معنی Tapani

اسم Tapani به معنای the river Godavari در لاتین می باشد Name Tapani Means the river Godavari In English تصاویر اسم Tapani را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Triguna / معنی Triguna

اسم Triguna به معنای maya or illusion; Goddess Durga در لاتین می باشد Name Triguna Means maya or illusion; Goddess Durga In English تصاویر اسم Triguna ر..

ادامه مطلب

Name meaning Tejashree / معنی Tejashree

اسم Tejashree به معنای with devine power and grace در لاتین می باشد Name Tejashree Means with devine power and grace In English تصاویر اسم Tejashree..

ادامه مطلب

Name meaning Trinayani / معنی Trinayani

اسم Trinayani به معنای Goddess Durga در لاتین می باشد Name Trinayani Means Goddess Durga In English تصاویر اسم Trinayani را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب