نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Tarangini / معنی Tarangini

اسم Tarangini به معنای a river در لاتین می باشد Name Tarangini Means a river In English تصاویر اسم Tarangini را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Tarunika / معنی Tarunika

اسم Tarunika به معنای young girl در لاتین می باشد Name Tarunika Means young girl In English تصاویر اسم Tarunika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Tatini / معنی Tatini

اسم Tatini به معنای river در لاتین می باشد Name Tatini Means river In English تصاویر اسم Tatini را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Triguni / معنی Triguni

اسم Triguni به معنای the three dimensions در لاتین می باشد Name Triguni Means the three dimensions In English تصاویر اسم Triguni را در ادامه مشاهده کنی..

ادامه مطلب

Name meaning Tarala / معنی Tarala

اسم Tarala به معنای honeybee در لاتین می باشد Name Tarala Means honeybee In English تصاویر اسم Tarala را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Thamarai / معنی Thamarai

اسم Thamarai به معنای Lotus flower, Pure and lovely در لاتین می باشد Name Thamarai Means Lotus flower, Pure and lovely In English تصاویر اسم Thamarai ..

ادامه مطلب

Name meaning Tvarika / معنی Tvarika

اسم Tvarika به معنای swift, quick در لاتین می باشد Name Tvarika Means swift, quick In English تصاویر اسم Tvarika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Trikaya / معنی Trikaya

اسم Trikaya به معنای three dimentional در لاتین می باشد Name Trikaya Means three dimentional In English تصاویر اسم Trikaya را در ادامه مشاهده کنید..

ادامه مطلب

Name meaning Tusharkana / معنی Tusharkana

اسم Tusharkana به معنای a particle of snow در لاتین می باشد Name Tusharkana Means a particle of snow In English تصاویر اسم Tusharkana را در ادامه ..

ادامه مطلب

Name meaning Tamanna / معنی Tamanna

اسم Tamanna به معنای desire در لاتین می باشد Name Tamanna Means desire In English تصاویر اسم Tamanna را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب