نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Lalima / معنی Lalima

اسم Lalima به معنای morning red in the sky در لاتین می باشد Name Lalima Means morning red in the sky In English تصاویر اسم Lalima را در ادامه مشاه..

ادامه مطلب

Name meaning Latangi / معنی Latangi

اسم Latangi به معنای a creeper در لاتین می باشد Name Latangi Means a creeper In English تصاویر اسم Latangi را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Lalana / معنی Lalana

اسم Lalana به معنای a beautiful woman در لاتین می باشد Name Lalana Means a beautiful woman In English تصاویر اسم Lalana را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Latika / معنی Latika

اسم Latika به معنای a small creeper در لاتین می باشد Name Latika Means a small creeper In English تصاویر اسم Latika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Lona / معنی Lona

اسم Lona به معنای beauty, pretty در لاتین می باشد Name Lona Means beauty, pretty In English تصاویر اسم Lona را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Lali / معنی Lali

اسم Lali به معنای darling girl در لاتین می باشد Name Lali Means darling girl In English تصاویر اسم Lali را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Leelavati / معنی Leelavati

اسم Leelavati به معنای playful; goddess Durga در لاتین می باشد Name Leelavati Means playful; goddess Durga In English تصاویر اسم Leelavati را در ادامه م..

ادامه مطلب

Name meaning Lavanya / معنی Lavanya

اسم Lavanya به معنای grace در لاتین می باشد Name Lavanya Means grace In English تصاویر اسم Lavanya را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Laboni / معنی Laboni

اسم Laboni به معنای grace در لاتین می باشد Name Laboni Means grace In English تصاویر اسم Laboni را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Leela / معنی Leela

اسم Leela به معنای divine play در لاتین می باشد Name Leela Means divine play In English تصاویر اسم Leela را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب